نوشته‌ها

آلاچیق های چادری

تعاریف سازه های پارچه ای کششی

/
تعریف سازه مجموعه پایداری از عناصر باربر که برای عمل کردن به صو…