نوشته‌ها

سایبان های حیاط فضای گردشگری در مرز مهران

طراحی،ساخت و اجرا سایبان های حیاط شرکت نفت مرزمهران یک سازه پارچه ای کششی چه نوع سازه ای است؟ این اصطلاح آنچه را که یک فرد عامی ممکن است چادر بنامد، توصیف می کند. واژه ای که اهل صنعت با بی میلی از آن اجتناب می کنند، چرا که نگرانی ها و مف…