نوشته‌ها

فرم خیمه

فرم خیمه یا مخروط در سازه های پارچه ای کششی خیمه های متکی بر پایه، اصلی ترین شکل سازه های پارچه ای کششی هستند. ضمن اینکه بزرگترین طیف ممکن از اشکال را تولید می کنند. از جمله می توان به خیمه های منفرد، ترکیبات از چند خیمه، خیمه های معکوس (اینورس) و…