نوشته‌ها

معماری پایدار و سازه های غشایی

ویژگی این سازه ها در ارتباط با طبیعت انفجار جمعیت و استفاده بی رویه از امکانات طبیعی اثرات جبران ناپذیری بر میحیط زندگی ما تحمیل کرده است که میراث آن برای آینده گان چیزی جز تخریب محیط و نابودی طبیعت نیست. حل این مشکل نیاز به تلاش و همکاری هم…