نوشته‌ها

سازه های کابلی چیست

,
سازه های کابلی عضو سازه ای انعظاف پذیر را کابل می گویند. هر آنچه که قطرش نسبت به طولش کم باشد را می توان کابل قلمداد کرد. بنابراین اصطلاح کابل می تواند در برگیرنده کابل (رشته های در هم تافته) و عناصر صلب (میله) باشد. در سیستم های ساختمانی نمونه…

معماری پایدار و سازه های غشایی

ویژگی این سازه ها در ارتباط با طبیعت انفجار جمعیت و استفاده بی رویه از امکانات طبیعی اثرات جبران ناپذیری بر میحیط زندگی ما تحمیل کرده است که میراث آن برای آینده گان چیزی جز تخریب محیط و نابودی طبیعت نیست. حل این مشکل نیاز به تلاش و همکاری هم…