نوشته‌ها

آلاچیق های چادری با طراحی خاص

سازه های کششی

/
سازه پارچه ای کششی چیست؟ این اصلاح آنچه را که یک فرد عامی ممکن…
استادیوم امام رضا

ورزشگاه امام رضا مشهد

/
طراحی سازه های چادری در مقیاس بزرگ طراحی المان های این بخش معماری شامل چه…