نوشته‌ها

معماری پایدار و سازه های غشایی

/
ویژگی این سازه ها در ارتباط با طبیعت انفجار جمعیت و استفاده بی رویه از امکانات…