نوشته‌ها

آلاچیق های چادری

تعاریف سازه های پارچه ای کششی

تعریف سازه مجموعه پایداری از عناصر باربر که برای عمل کردن به صورت یک مجموعه واحد در تحمل و انتقال ایمن بارهای وارده به زمین طرح و اجرا شده را سازه می­ نامند. تعریف چادر چادر یک پوسته کششی یکپارچه نازک است که بوسیله یک ستون یا قوسی فشاری …