نوشته‌ها

انواع غشا در سازه های پارچه ای کششی

غشاها به سه دسته کلی تقسیم می شوند: غشاهای پارچه ای این مواد از الیافی که در کنار یکدیگر در زوایای مستقیم قرار می گیرند ساخته می شوند. الیافی که در هنگام بافته شدن پارچه در امتداد طول آن کشیده می شوند تار و آنهایی که در امتداد عرض پارچه و …