تیم ما

نرگس دالوندی
مدیر طراحی معماری

ابوالفضل مهرانی
مدیر فروش

علی شکری
گرافیست

محمد آذری
مدیر نصب و خدمات

مجتبی آدینه
طراح سازه

حدیث دالوندی
پشتیبان سایت